Statut

ART. 1 ASOCIATII. HOTARAREA DE ASOCIERE. DENUMIREA ASOCIATIEI

Subsemnatii
Prof. Dr. Ioan Codorean,Dr. Victor Mihalache, Sef Lucrari Dragos Cuzino,Asist. Univ. Dr. Florin Naftanaila,Conf. Dr. Vladimir Ene,Prof. Dr. Silviu Sfranjeu,Prof. Dr. Mircea Buruian.

Am hotarat astazi, data certificarii prezentului statut, constituirea unei asociatii care va avea denumirea „SOCIETATEA DE REZONANTA MAGNETICA ÎN MEDICINA DIN ROMÂNIA” si va fi numita in continuare „Asociatia”.

Denumirea mentionata este rezervata conform dovezii de disponibilitate nr. 41769/11.04.2006 eliberata de de Ministerul de Justitie.

ART. 2 FORMA JURIDICA

Asociatia „SOCIETATEA DE REZONANTA MAGNETIC A ÎN MEDICINA DIN ROMÂNIA” este persoana juridica romana de drept privat cu scop nelucrativ, infiintata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000.

Aceasta este o asociatie profesionala si stiintifica, apolitica, nonguvernamentala, formata din specialisti cu pregatire universitara care activeaza sau au preocupari importante în domeniul rezonantei magnetice în medicina si domenii înrudite.

Functionarea Asociatiei se va realiza conform legislatiei României si prezentului statut.

ART. 3 SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul principal al Asociatiei consta in promovarea comunicarii, cercetarii, dezvoltarii si aplicarii Rezonantei Magnetice (RM) în medicina, in biologie si în alte domenii înrudite, precum si educatia continua în aceste domenii.

ART. 4 SEDIUL ASOCIATIEI

Sediul Asociatiei va fi in Bucuresti, Bd. 1 Mai (fost Compozitorilor), nr. 23, bl. C8, sc. 4, et. 3, ap. 37, sector 6, conform contractului de comodat certificat sub nr. ____________________.

Schimbarea sediului va fi hotarata de catre consiliul director.

ART. 5 DURATA DE FUNCTIONARE A SOCIETATII

Asociatia are o durata nedeterminata de functionare. Dizolvarea si lichidarea se vor realiza in conformitate cu prezentul statut si cu legislatia in materie.

ART. 6 PATRIMONIUL INITIAL AL ASOCIATIEI

Patrimoniul initial al Asociatiei, destinat realizarii scopului enuntat la art. 3 este de 1000 (omie) RON.

ART. 7 OBIECTIVUL ASOCIATIEI, MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTUIA

Principalul obiectiv ale Asociatiei este reprezentat de dezvoltarea Imagisticii prin Rezonanta Magnetica (IRM), Spectroscopiei de Rezonanta Magnetica (SRM) si tehnicilor înrudite.

Obiectivul mai sus enuntat se va realiza si prin intermediul urmatoarelor activitati:

 • cresterea calitatii activitatii clinice, stiintifice si de cercetare din reteaua de Imagisticii prin Rezonanta Magnetica (IRM) si din centrele de cercetare din România care folosesc Spectroscopia de Rezonanta Magnetica (SRM);
 • realizarea de programe proprii si sprijinirea altor programe de formare si perfectionare pentru toate categoriile de specialisti (medici, fizicieni, biochimisti, biofizicieni, informaticieni, sociologi, ingineri, etc);
 • sustinerea perfectionarii învatamântului universitar si postuniversitar de Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM), Spectroscopie de Rezonanta Magnetica (SRM);
 • cercetare stiintifica prin programe proprii si colaborari interdisciplinare;
 • reprezentarea si sustinerea intereselor membrilor sai la nivelul altor entitati;
 • promovarea controlului de calitate Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM);
 • propunerea periodica a unei grile de evaluare corecta a necesarului de echipamente si utilizatori necesare pentru promovarea acestora la nivelul Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a altor organisme guvernamentale.
 • Organizarea unor programe de instruire – formare – perfectionare pentru toate categoriile de specialisti care alcatuiesc echipele unitatilor de Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM), Spectroscopie de Rezonanta Magnetica (SRM) (medici, fizicieni medicali, biochimisti, biologi, etc.);
 • promovarea si perfectionarea învatamântului universitar si post-universitar de imagistica si spectroscopie prin rezonanta magnetica (rezidentiat, doctorat, etc).
 • promovarea cercetarii stiintifice prin colaborari interdisciplinare si programe proprii.
 • dezvoltarea colaborarii cu factorii de decizie personal-stiintific: Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Medicale, Academia Româna, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Colegiul Medicilor din Romania, Comitetul National pentru Controlul Activitatilor Nucleare, alte societati profesionale;
 • reprezentarea si sustinerea intereselor profesionale si stiintifice ale membrilor Asociatiei pe plan intern si international, prin asocierea cu organisme nonguvernamentale cu preocupari în domeniu si participarea la manifestari stiintifice de profil;
 • sustinerea programelor de dotare cu aparatura moderna a sectiilor de diagnostic imagistic – Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM); asigurarea controlului de calitate al activitatii si rezultatelorp;
 • propunerea catre Ministerului Sanatatii a unei grile corecte de evaluare economico-financiara a procedurilor specifice în cadrul Legii Asigurarilor de Sanatate, precum si creiterii de standardizare a tipurilor de examinare Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM);
 • propunerea catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Româna si alte organisme Guvernamentale care au sau urmeaza sa aiba în subordine laboratoare cu echipamente de rezonanta magnetica, a unor norme de protectia muncii specifice privind personalul propriu, pacientii;
 • promovarea comunicarii, dezvoltarii, aplicarii si cercetarii precum si punerea la dispozitie de informatii privind Rezonanta Magnetica în medicina, biologie si alte domenii înrudite;
 • informarea la nivel national a autoritatilor si institutiilor din domeniul Imagisticii prin Rezonanta Magnetica (IRM) cu privire la norme, reglementari etc. adoptate la nivel international de forurile de specialitate, precum si acordarea de sprijin in vederea implementarii lor;
 • organizarea si dezvoltarea cadrului necesar pentru educatie continua si comunicare în domeniu, publicarea si asistare în publicare de lucrari stiintifice, articole, tratate de specialitate;
 • oferirea de sprijin si asistenta în domeniul politicii publice privind Rezonanta Magnetica si efectuarea de actiuni caritabile, stiintifice, educationale în corelatie cu Rezonanta Magnetica, Medicina, Biologia si celelalte domenii înrudite;
 • editarea si/sau publicarea de buletine de informatii, reviste stiintifice sau carti de specialitate, inclusiv sub forma electronica, in concordanta cu scopul mentionat in prezentul statut;
 • stabilirea si mentinerea unor relatii conforme scopului Asociatiei, intre aceasta si institutiile si autoritatile publice centrale si locale;
 • indeplinirea oricaror alte actiuni in concordanta cu scopul Asociatiei, cu prezentul statut si cu dispozitiile legale in vigoare.

Asociatia va organiza prin Consiliul director, cu aprobarea Adunarii Generale: simpozioane si mese rotunde privind rezonanta magnetica; conferinte anuale cu obiectiv metodologic de perfectionare profesionala în specialitate si de prezentare a rezultatelor originale; congrese nationale cu participare internationala avand ca obiectiv perfectionarea profesionala în domeniu si prezentarea rezultatelor originale.

Asociatia va putea edita o serie de publicatii periodice sau neperiodice, rapoarte, materiale metodologice, buletine de informare etc. Aparitia lor va fi aprobata de Consiliul director.

ART. 8 CATEGORII DE MEMBRII AI ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei sunt persone fizice care au implinit varsta de 18, cetateni romani sau straini si/sau persoane juridice romane sau straine, care pot fi inclusi in urmatoarele categorii de membrii: fondatori, titulari, asociati, corespondenti si membrii de onoare.

 • Membrii fondatori sunt specialisti cu pregatire universitara care desfasoara activitati în domeniul Imagisticii prin Rezonanta Magnetica (IRM) si/sau Spectroscopiei de Rezonanta Magnetica (SRM), care semneaza prezentul statut la data autentificarii.
 • Membrii titulari pot fi specialisti cu pregatire universitara medici (rezidenti, specialisti, primari), fizicieni, chimisti, biologi, biochimisti, biofizicieni, ingineri, informaticieni, farmacisti, etc., care lucreaza direct sau au preocupari importante în domeniul rezonantei magnetice medicale, care recunosc statutul si contribuie la realizarea obiectivelor societatii;
 • Membrii asociati pot fi specialisti cu pregatire universitara (absolventi de Universitati si Colegii Universitare acreditate) care lucreaza în unitati medicale sau nemedicale, aflate în conexiune cu rezonanta magnetica si care manifesta interes pentru scopul si obiectivul Asociatiei.
 • Membrii corespondenti pot deveni specialistii straini care lucreaza în domeniul rezonantei magnetice medicale si doresc sa sprijinem si/sau sa participe la activitatile profesionale si stiintifice realizate de catre Asociatie.
 • Membrii de onoare pot fi personalitati stiintifice din tara sau strainatate care aduc o contributie deosebita la dezvoltarea rezonantei magnetice în general sau a Asociatiei în particular.
 • Membrii de corporatie pot fi organizatii non profit sau alte persoane juridice din tara sau strainatate care au un obiect de activitate medical sau nemedical, privind rezonanta magnetica sau in corelatie cu aceasta, care manifesta interes pentru scopul Asociatiei, care recunosc statutul si contribuie la realizarea obiectivului Asociatiei.

ART. 9 DOBANDIREA si PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Pentru a deveni membru titular, asociat, corespondent sau de corporatie al Asociatiei, orice persoana sau organizatie care îndeplineste conditiile prevazute la art.8. (pct. b,c,d,f) va face o cerere scrisa de adeziune si va plati taxa de înscriere si cotizatia anuala.

Pentru membrii asociati sunt necesare si recomandarile scrise a 2 membri titulari ai Asociatiei.

Membrii Asociati ai Societatii Internationale de Rezonanta Magnetica in Medicina care sunt si Membri Asociati ai Asociatiei nu au nevoie de cele doua recomandari; totodata acestia sunt scutiti de taxa anuala de membru. Cererile vor fi analizate de catre Consiliul director al Asociatiei si confirmate de Adunarea Generala.

Calitatea de membru se poate pierde astfel:

a) prin demisie, cand membrul îsi exprima în scris aceasta hotarâre;

b) prin excludere, in cazul in care membrul nu plateste cotizatia timp de un an;

c) prin excludere, cand membrul are o conduita incompatibila cu normele de deontologie si etica profesionala sau desfasoara activitati care dauneza scopurilor si imaginii Asociatiei.

Excluderea din Asociatie se face automat de catre consiliul director în cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 10 lit. a si b sau, in cazul prevazut de art. 10 lit. c), de catre Adunarea Generala cu minim jumatate plus unu din voturile exprimate, la propunerea Consiliului director.

Decizia de excludere se comunica membrului in cauza prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa la domiciliul sau la sediul pe care asociatul l-a comunicat Consiliului director.

Calitatea de membru se mai poate pierde prin: deces, pierderea capacitatii de exercitiu, dizolvarea si lichidarea asociatului persoana juridica.

Membrii de onoare sunt desemnati de catre Consiliul director, iar Adunarea generala confirma hotararea Consiliului adoptata in acest sens.

ART. 9 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Drepturile membrilor fondatori sunt:

 • sa îsi pastreze titulatura de membru fondator pe toata perioada de existenta a Asociatiei, indiferent de pastrarea sau nu a calitatii de membru titular;
 • în cazul în care si-au pierdut calitatea de membru titular din orice alt motiv în afara excluderii pe motive de incompatibilitate cu conduita etica si deontologica a societatii (exemplu: retragere sau întrerupere la cerere, neplata cotizatiei la timp, etc), pot redeveni membrii titulari automat, la cerere si prin achitarea obligatiilor financiare restante, fara procedura de aprobare a Adunarii Generale.

Drepturile membrilor titulari sunt:

 • sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei;
 • sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere;
 • sa contribuie la elaborarea si realizarea programelor stiintifice si profesionale ale Asociatiei;
 • sa participe si sa prezinte lucrari sau comunicari la sesiunile stiintifice organizate de Asociatie, cu taxe de participare preferentiale;
 • sa fie sustinuti de catre Asociatie pentru a participa la manifestari stiintifice profesionale interne si externe;
 • sa aiba acces la materialele documentare elaborate sau obtinute de Asociatie.

Drepturile membrilor asociati sunt:

 • sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei fara drept de vot;
 • sa contribuie la elaborarea si realizarea programelor stiintifice si profesionale aleAsociatiei;
 • sa participe si sa prezinte lucrari sau comunicari la sesiunile stiintifice organizate de Asociatie, cu taxe de participare preferentiale;
 • sa fie sustinuti de catre Asociatie pentru a participa la manifestari stiintifice profesionale interne si externe;
 • sa aiba acces la materialele documentare elaborate sau obtinute de Asociatie.

Membri mai au urmatoarele drepturi:

 • sa-si exprime liber opiniile;
 • sa participe la activitatile desfasurate de asociatie;
 • sa fie informati asupra activitatilor asociatiei;
 • sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii asociatiei;
 • sa raspunda personal interpelarilor adresate de organele de conducere ale asociatiei.

Obligatiile membrilor titulari sunt:

 • sa participe activ la actiunile societatii;
 • sa aiba o conduita etica si deontologica corecta;
 • sa achite pâna la data de 31 martie a fiecarui an cotizatia anuala aprobata de Adunarea Generala.

Obligatiile membrilor asociati sunt:

 • sa participe activ la actiunile societatii;
 • sa aiba o conduita etica si deontologica corecta;

Membri mai au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte statutul si celelalte acte emise de asociatie;
 • sa indeplineasca indatoririle stabilite de Consiliul Director;
 • in cazul alegerii si numirii in conducerea asociatiei si asumarii acestei responsabilitati sa participe in mod regulat la intrunirile organului de conducere respectiv si sa indeplineasca sarcinile functiei de conducere pe care o detine;
 • sa nu desfasoara activitati si sa participe la actiuni care compromit sau aduc prejudicii morale asociatiei;
 • sa comunice Consiliului director, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, domiciliul sau sediul pe care il au, precum si eventuale modificari ale acestor informatii.

ART. 10 CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti, titluri de valoare.

Resursele patrimoniale ale Asociatiie sunt reprezentate de:

 • taxe de înscriere in Asociatie si cotizatiile membrilor, stabilite si actualizate de catre de Adunarea Generala; achitarea lor se va face anual pâna la 31 martie, in conturile filialelor Asociatiei sau direct în contul Asociatiei.
 • donatii, sponsorizari sau legate primite din tara sau strainatate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • venituri realizate din actiuni ocazionale precum: evnimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte;.
 • venituri obtinute din editarea si vânzarea de publicatii proprii, alte venituri obtinute din activitati economice directe;
 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
 • alte venituri prevazute de lege.

Fondurile Asociatiei se pot pastra in conturi bancare.

Operatiunile de depunere sau ridicare a banilor se vor face cu respectarea normelor financiare in vigoare.

Donatiile si legatele pot consta in sume de bani, bunuri mobile sau imobile, drepturi de autor, titluri de valoare sau alte drepturi, daca acesteaq sunt libere de orice sarcina.

Prin exceptie, donatiile cu sarcina pot fi acceptate daca sarcina este in deplina concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei.

Asociatia poate refuza orice donatiei sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

Pentru donatiile cu sarcina acceptate astfel de catre Asociatie sau pentru cele oferite cu destinatie specificata in actul de donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul in care a fost utilizata donatia sa, Asociatia punandu-i la dispozitie un raport, la cerere.

Cheltuielile Asociatiei cuprind :

 • cheltuieli aferente activitatilor stiintifice si administrative desfasurate de Asociatie (corespondenta, telefon, multiplicare, tiparire, formulare, materiale informative);
 • cheltuieli de reprezentare atât pentru delegatii societatii, cât si pentru invitatii acesteia;
 • cheltuieli de deplasare si cazare a membrilor Consilioului director la sedintele stabilite, în functie deresursele financiare disponibile;
 • alte cheltuieli necesare indeplinirii scopului si obiectivului Asociatiei.

ART. 11 INFIINTAREA DE SOCIETATI COMERCIALE

Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute se pot reinvesti in aceleasi sociatati comerciale sau se vor folosi exclusiv pentru realizarea scopului asociatiei. Adunarea generala hotaraste destinatia dividendelor prin votul a ¾ dintre membrii cu drept de vot.

ART 12. ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI

Organele de conducere si control ale Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala
 • Consiliul director
 • Cenzorul

ART. 13 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR. COMPONENTA. ATRIBUTII

Adunarea Generala este formata din ansamblul membrilor fondatori si membrilor titulari, astfel cum sunt definiti de art. 8 din statut.

Adunarea Generala Ordinara se desfasoara anual, de regula cu ocazia manifestarilor stiintifice nationale ale Asociatiei si se convoaca de catre Consiliului director.

Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata la cererea a cel putin 1/3 din membrii titulari, care vor prezenta în scris Consiliului chestiunile ce doresc sa fie discutate. Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 1 luna (o luna) înainte de data de desfasurare.

Adunarea Generala este statutar constituita atunci cand este intrunit un cvorum egal cu cel putin putin 51% din numarul membrilor titulari.

Membrii titulari au dreptul sa delege în scris un alt membru (titular, asociat, onorific sau fondator) sa îi reprezinte si sa le exprime votul în Adunarea Genrala.

Hotarârile Adunarii se iau cu majoritate simpla de voturi exprimate direct, cu exceptia hotarârii de dizolvare care se adopta de catre 2/3 din numarul total al membrilor titulari.

Adunarea Generala are urmatoarele artibutii:

 • adopta si modifica statutul Asociatiei;
 • alege prin vot direct si secret Consiliul director;
 • alege membrii Comisiei de Cenzori;
 • discuta si adopta programul Asociatiei, stabileste cuantumul cotizatiei de înscriere si al celei anuale.
 • decide dizolvarea Asociatiei;
 • confirma înscrierea de noi membrii;
 • aproba retragerea sau demiterea de membrii.

ART. 14 COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Pentru primul mandat, componenta nominala se stabileste in actul constitutiv. Pentru mandatele ulterioare, membri Consiliului director vor fi alesi de catre Adunarea generala.

Consiliul director este alcatuit din 14 (paisprezece) membri:

 • un presedinte
 • 4 (patru) vicepresedinti
 • un secretar national
 • un secretar adjunct
 • 6 (sase) membri
 • un trezorier.

Mandatul Consiliului director este de 2 (doi) ani. Primul mandat incepe la data dobandirii personalitatii juridice de catre Asociatie.

Numarul maxim de mandate este 2 (doua) , dar nu succesive.

In prima sa sedinta Consiliul director nou ales de Adunarea Generala îsi va desemna prin vot secret: Presedintele, Vicepresedintii, Secretarul si Trezorierul.

Candidatii la functiile de Presedinte si Vicepresedinti trebuie sa aiba experienta practica dobandita în Romania, în domeniul rezonantei magnetice.

Adunarea Generala poate limita mandatul unui Consiliul director la mai putin de 2 ani.

Indiferent de data la care se desfasoara Adunarea Generala, mandatele membrilor Comitetului de Conducere încep si se sfârsesc la 1 (intai) ianuarie, cu exceptia primului mandat. În cazurile în care un membru al Consiliului director este în imposibilitatea indeplinirii mandatului pâna la 1 ianuarie, noul membru care a fost ales începe în mod exceptional mandatul înainte de 1 ianuarie, fara ca acest lucru sa fie contabilizat ca mandat suplimentar.

Consiliul director se întruneste in sedinte ordinare bianual sau însedinte extraordinare convocate la cererea presedintelui, a vicepresedintilor sau a 2/3 din membrii sai, pe baza unei cereri scrise si motivate.

Sedintele Consiliului director se convoaca cu cel putin 15 zile înainte de data desfasurarii. Consiliul director este statutar constituit în prezenta majoritatii simple a membrilor sai. Hotarârile Consiliul director se adopta cu majoritatea simpla a voturilor exprimate direct si deschis; în caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.

La sedintele Consiliul director pot participa ca invitati si alti membri ai Asociatiei, dar fara drept de vot. Participarea altor membrii la sedintele Consiliul director se poate realiza numai cu acordul Consiliului.

Lucrarile Consiliul director se consemneaza în procese verbale. Activitatea membrilor Consiliul director nu este retribuita; pot fi rambursate (în functie de resursele disponibile) cheltuielile de transport si cazare impuse de actiunile societatii.

Atributiile Consiliul director sunt urmatoarele:

 • convoaca si stabileste ordinea de zi a Adunarilor Generale;
 • prezinta Adunarii Generale un raport privind activitatea sa;
 • elaboreaza programul Asociatiei, îl supune aprobarii Adunarii Generale si apoi urmareste îndeplinirea acestui program;
 • întocmeste planul anual de activitati si bugetul societatii;
 • organizeaza manifestarile stiintifice anuale ale Asociatiei;
 • reprezinta Asociatia în relatiile stiintifice, profesionale, si administrative cu alte organisme din tara si strainatate;
 • aproba primirea de noi membri titulari, asociati, si corespondenti si solicita confirmarea acestora de catre Adunarea Generala;
 • desemneaza membrii de onoare si solicita confirmarea acestora de catre Adunarea Generala;
 • aproba retragerea sau demiterea membrilor titulari, la cerere sau în urma neachitarii cotizatiei;
 • propune Adunarii Generale demiterea membrilor din motive disciplinare;
 • propune membrii societatii pentru schimb de experienta, specializari si burse de studiu în tara si strainatate;
 • initiaza si sprijina editarea unor publicatii periodice/neperiodice.

Atributiile Presedintelui Consiliului director sunt:

 • conduce Consiliul director si reprezinta Asociatia în fata institutiilor si organizatiilor stiintifice, de învatamânt si asistenta medicala, administrative si judecatoresti, in fata oricaror alte institutii si autoritati publice centrale sau locale;
 • convoaca si conduce sedintele Consiliului director si mediaza situatiile in care exista puncte de vedere diferite;
 • avizeaza si supune aprobarii Consiliului director proiectele de program (cercetare, invatamint, asistenta medicala etc.) prezentate de secretar;
 • vegheaza la respectarea stricta a statutului si programului Asociatiei;
 • semneaza actele emise de Consiliul director si Adunarea Generala;
 • semneaza împreuna cu trezorierul actele contabile;
 • este ordonator de credite.

Atributiile Vicepresedintilor Asociatiei sunt:

 • îndeplinesc (prin numire) îndatoririle presedintelui Asociatiei, în absenta acestuia;
 • coordoneaza în plan teritorial activitatea filialelor.

Atributiile Secretarului National al Asociatiei sunt:

 • reprezinta (prin numire) Asociatiei în fata oricaror persoane fizice si/sau juridfice;
 • coordoneaza realizarea unor programe importante (cercetare, învatamânt, asistenta medicala)dupa ce acestea au fost avizate de Presedinte si aprobate de Consiliul director;
 • raspunde de corespondenta Asociatiei, sub îndrumarea si aprobarea presedintelui;
 • coordoneaza : activitatea secretariatului, care include so corespondenta on-line, activitatea contabila, activitatea juridica.

Atributiile Secretarului adjunct al Asociatiei sunt:

 • tine evidenta membrilor sai, arhiva, inclusiv notificarea acestora în vederea achitarii cotizatiei;
 • întocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliul director si documentele oficiale ale Asociatiei, notifica convocarea Adunarii Generale, a sedintelor Consiliul director si tine evidenta prezentei membrilor la sedintele Adunarii sau ale consiliului;

Atributiile Trezorierului Asociatiei sunt:

 • este raspunzator pentru corecta gestionare a resurselor financiare ale Asociatiei, face încasari si plati, pastreaza si intocmeste registrele de evidenta a patrimoniului si registrul de încasari si plati;
 • urmareste si notifica plata cotizatiilor împreuna cu Secretarul;
 • respecta regulamentele si dispozitiile legale în vigoare privind operatiunile cu numerar. Platile si operatiunile bancare în numele societatii se fac sub semnatura presedintelui sau a înlocuitorului acestuia si a trezorierului sau a secretarului;
 • întocmeste raportul financiar al Asociatiei, pe care îl prezinta anual cenzorului si Adunarii Generale.

ART. 15 PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR

Calitatea de memntru al Consiliului director se pierde prin demisie adresata Adunarii generale, care ia act de aceasta sau prin revocare, care se realizeaza de catre Adunarea genarala, in cazul existentei unui prejudiciu adus Asociatiei.

ART. 16 DESEMNAREA SI INLOCUIREA CENZORULUI. DURATA MANDATULUI.

Conform art. 27 alin. 1 din OUG nr. 26/2000, controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

Pentru primul mandat, a carui durata de 2 (doi) ani incepand de la data dobandirii peronalitatii juridice de catre asociatie, functia de cenzor va fi indeplinita de catre ________________________________, care detine calitatea de __________, conform____________.

Adunarea generala poate hotari inlocuirea cenzorului pe parcursul derularii mandatului, daca cenzorul nu indeplineste sau indeplineste necorespunzator atributiile prevazute in statut.

La expirarea mandatului, adunarea generala hotaraste prelungirea acestuia sau numirea altui cenzor, duipa ce in prealabil i s-a aprobat descarcarea de gestiune.

ART. 17 ATRIBUTIILE CENZORULUI

Atributiile cenzorului sunt:

 • verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.
 • îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.

ART. 18 ATRIBUTE DE IDENTIFICARE A ASOCIATIEI

Asociatia poate avea emblema si sigiliu propriu, sigla, precum si conturi bancare si cod fiscal.

Asociatia va avea propria sa stampila rotunda având imprimata pe marginea sa circulara denumirea, iar în mijloc sigla acesteia.

Sigla înfatiseaza initialele Asociatiei – SRMMR, înscrise cu majuscule, în culoarea albastra-degrade, delimitata sus de cuvintele „Societatea de Rezonanta Magnetica” de culoare rosie, iar jos delimitata de cuvintele „in Medicina din Romania” de culoare galbena.

ART. 19 FILIALE

Asociatia poate infiinta filiale in tara sau strainatate.

Filiale ale Asociatiei se pot organiza in Roamnia în toate orasele unde exista echipamente de rezonanta magnetica, cu conditia ca numarul local de membrii sa fie de cel putin 10 (zece).

Activitatea filialei este condusa de un presedinte ales prin vot direct si secret al membrilor titulari, cu majoritate simpla.

Atributiile acestui presedinte sunt:

 • de a reprezenta în teritoriu Consiliul director si de a urmari participarea membrilor din teritoriu la actiunile ce deriva din programele Asociatiei;
 • poate organiza local conferinte, simpozioane, în conformitate cu programele Asociatiei;
 • mentinerea legaturii permanente cu Consiliul director;
 • conduce si urmareste activitatea de încasare a cotizatiilor membrilor filialei.

Conform prezentului statut si legislatiei in vigoare asociatia poate deveni membru al unor asociatii nationale sau internationale care urmaresc scopuri similare cu cele pe care si le-a propus ea insasi prin Statut.

Hotarârile privind aceste asocieri se iau de catre Consiliul Director si se confirma la prima Adunare Generala, cu o majoritate de 2/3 din numarul celor prezenti la Adunarea generala.

ART. 20. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Asociatia se poate dizolva:

 • de drept
 • prin hotarare judecatoreasca
 • prin hotararea Adunarii Generale.

Asociatia se dizolva de drept prin:

 • împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
 • realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei

Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate cand:

 • scopul si/sau activitatea asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 • realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constitut;
 • asociatia nu a obtinut autorizatia administrativa prealabila necesara.

Asociatia se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale.

Hotarârea de dizolvare se se adopta de catre un cvorum format din 2/3 din membrii titulari, cu votul a 3/4 din numarul celor prezenti.

Prin aceeasi hotarare mai sus mentionata se vor numi si lichidatorii asociatiei.

În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentica, se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Lichidarea se face in conditiile stabilite de lege.

ART. 21. DESTINATIA BUNURILOR IN CAZUL DIZOLVARII ASOCIATIEI

In cazul incetarii activitatii, patrimoniul asociatiei va fi transmis unei organizatii non-profit cu scop identic sau asemanator.

Bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

In cazul dizolvarii de drept a asociatiei si in cazul dizolvarii prin hotarare judecatoreasca, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

In cazul dizolvarii prin hotararea Adunarii generale, Adunarea generala va hotari asupra procedurii de transmitere a patrimoniului.