Statut

ART. 1 ASOCIATII. HOTARAREA DE ASOCIERE. DENUMIREA ASOCIATIEI

Subsemnatii

[…]

am hotarat astazi, data certificarii prezentului statut, constituirea unei asociatii care va avea denumirea „GRUPUL ROMAN DE REZONANTA MAGNETICA IN MEDICINA”, cu acronimul „GRRMM”, si va fi numita in continuare „Asociatia”.Denumirea mentionata este rezervata conform dovezii de disponibilitate nr. 56921/07.11.2007 eliberata de de Ministerul de Justitie.

ART. 2 FORMA JURIDICA

Asociatia este persoana juridica romana de drept privat cu scop nelucrativ, infiintata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2000.

Aceasta este o asociatie profesională şi ştiinţifică, apolitică, nonguvernamentală, formată din specialişti cu pregătire universitară si medie care activează sau au preocupări importante în domeniul rezonanţei magnetice în medicină şi domenii înrudite.

Functionarea Asociatiei se va realiza conform legislatiei României si prezentului statut.

ART. 3 SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul principal al Asociatiei consta in promovarea comunicării, cercetării, dezvoltării şi aplicării Rezonantei Magnetice (RM) în medicină, in biologie şi în alte domenii înrudite, precum şi promovarea educaţiei continue în aceste domenii, inclusiv prin colaborare cu Societatea Internationala de Rezonanta Magnetica in Medicina, cu sediul in SUA, Berckley, California.

ART. 4 SEDIUL ASOCIATIEI

[…]

ART. 5 DURATA DE FUNCTIONARE A SOCIETATII

Asociatia are o durata nedeterminata de functionare. Dizolvarea si lichidarea se vor realiza in conformitate cu prezentul statut si cu legislatia in materie.

ART. 6 PATRIMONIUL INITIAL AL ASOCIATIEI

Patrimoniul initial al Asociatiei, destinat realizarii scopului enuntat la art. 3 este de 440 (patrusutepatruzeci) RON.

ART. 7 OBIECTIVUL ASOCIATIEI, MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTUIA

Principalul obiectiv ale Asociatiei este reprezentat de dezvoltarea Imagisticii prin Rezonanţă Magnetică (IRM), Spectroscopiei de Rezonanţă Magnetică (SRM) şi tehnicilor înrudite, inclusiv prin colaborare cu Societatea Internationala de Rezonanta Magnetica in Medicina.

Obiectivul mai sus enuntat se va realiza si prin intermediul urmatoarelor activitati:

 • creşterea calităţii activităţii clinice, ştiinţifice si de cercetare din reţeaua de Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM) şi din centrele de cercetare din România care folosesc Spectroscopia de Rezonanţă Magnetică (SRM);
 • realizarea de programe proprii şi sprijinirea altor programe de formare şi perfecţionare pentru toate categoriile de specialişti (medici, fizicieni, chimişti, biochimişti, biofizicieni, informaticieni, sociologi, ingineri etc);
 • susţinerea perfecţionării învăţământului universitar şi postuniversitar de Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM), Spectroscopie de Rezonanţă Magnetică (SRM);
 • cercetare ştiinţifică prin programe proprii şi colaborări interdisciplinare;
 • reprezentarea şi susţinerea intereselor membrilor săi la nivelul altor entităţi;
 • promovarea controlului de calitate privind Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM);
 • propunerea periodică a unei grile de evaluare corectă a necesarului de echipamente şi a numarului de utilizatori, grila necesara pentru adoptarea de masuri corespunzatoare la nivelul Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate şi a altor organisme
  guvernamentale;
 • organizarea unor programe de instruire, formare, perfecţionare pentru toate categoriile de specialişti care alcătuiesc echipele unităţilor de Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM), Spectroscopie de Rezonanţă Magnetică (SRM) (medici, fizicieni medicali, biochimişti, biologi,
  etc.);
 • promovarea şi perfecţionarea învăţământului universitar şi post-universitar de imagistică şi spectroscopie prin rezonanţă magnetică (rezidenţiat, doctorat etc.).
 • promovarea cercetării ştiinţifice prin colaborări interdisciplinare şi programe proprii;
 • dezvoltarea colaborării cu factorii de decizie: Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Colegiul Medicilor din Romania, Comitetul National pentru Controlul Activitatilor Nucleare, alte societăţi profesionale;
 • reprezentarea şi susţinerea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale membrilor Asociatiei pe plan intern şi internaţional, prin asocierea cu organisme nonguvernamentale cu preocupări în domeniu si participarea la manifestări ştiinţifice de profil;
 • susţinerea programelor de dotare cu aparatură modernă a secţiilor de diagnostic imagistic- Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM), asigurarea controlului de calitate al activităţii şi rezultatelor;
 • propunerea catre Ministerului Sănătăţii a unei grile corecte de evaluare economico-financiară a procedurilor specifice în cadrul Legii Asigurărilor de Sănătate, precum si criterii de standardizare a tipurilor de examinare Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (IRM);
 • propunerea catre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Româna şi alte organisme Guvernamentale care au sau urmează să aibă în subordine laboratoare cu echipamente de rezonanta magnetica, a unor norme de protecţia muncii specifice privind personalul propriu, pacienţii;
 • promovarea comunicării, dezvoltării, aplicării şi cercetării precum şi punerea la dispoziţie de informaţii privind Rezonanţa Magnetică în medicină, biologie şi alte domenii înrudite;
 • informarea la nivel national a autoritatilor si institutiilor din domeniul Imagisticii prin Rezonanţă Magnetică (IRM) cu privire la norme, reglementari etc. adoptate la nivel international de forurile de specialitate, precum si acordarea de sprijin in vederea implementarii lor;
 • organizarea si dezvoltarea cadrului necesar pentru educaţie continuă şi comunicare în domeniu, publicarea şi asistare în publicare de lucrari stiintifice, articole, tratate de specialitate;
 • oferirea de sprijin şi asistenţă în domeniul politicii publice privind Rezonanţa Magnetică şi efectuarea de acţiuni caritabile, ştiinţifice, educaţionale în corelaţie cu Rezonanţa Magnetică, Medicina, Biologia şi celelalte domenii înrudite;
 • editarea şi/sau publicarea de buletine de informaţii, reviste ştiinţifice sau cărţi de specialitate, inclusiv sub forma electronica, in concordanta cu scopul mentionat in prezentul statut;
 • stabilirea si mentinerea unor relatii conforme scopului Asociatiei, intre aceasta si institutiile si autoritatile publice centrale si locale;
 • indeplinirea oricaror alte actiuni in concordanta cu scopul Asociatiei, cu prezentul statut si cu dispozitiile legale in vigoare.

Asociatia va organiza, prin Consiliul director, cu aprobarea Adunării Generale: simpozioane şi mese rotunde privind rezonanţă magnetică, conferinţe anuale cu obiectiv metodologic de perfecţionare profesională în specialitate şi de prezentare a rezultatelor originale, congrese naţionale cu participare internaţională avand ca obiectiv perfecţionarea profesională în domeniu şi prezentarea rezultatelor originale.

Asociatia va putea edita o serie de publicaţii periodice sau neperiodice, rapoarte, materiale metodologice, buletine de informare etc. Apariţia lor va fi aprobată de Consiliul director.

ART. 8 CATEGORII DE MEMBRII AI ASOCIATIEI

Membrii Asociatiei sunt persoane fizice care au implinit varsta de 18 ani, cetateni romani si/sau persoane juridice romane, care detin calitatea de membri ai Societatii Internationale de Rezonanta Magnetica in Medicina.

ART. 9 DOBANDIREA si PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Pentru a deveni membru, orice persoana fizica sau juridica ce indeplineste conditiile prevazute la art. 8 va face o cerere scrisa de adeziune si va plati taxa de inscriere si cotizatia anuala.

Cererile vor fi aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei si comunicate Adunarii Generale.

Calitatea de membru se poate pierde astfel:

 1. prin demisie, cand membrul isi exprima in scris aceasta hotarâre;
 2. prin excludere, in cazul in care membrul nu plateste cotizatia timp de un an sau nu mai intruneste conditiile prevazute de art. 8 din prezentul statut;
 3. prin excludere, cand membrul are o conduita incompatibila cu scopul Asociatiei, desfasoara activitati care dauneza scopurilor si imaginii Asociatiei.

Excluderea din Asociatie se face automat de catre Consiliul Director in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 9 lit. a) si b) sau, in cazul prevazut de art. 9 lit. c), de catre Adunarea Generala cu minim jumatate plus unu din voturile exprimate, la propunerea Consiliului Director.

Decizia de excludere se comunica membrului in cauza prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa la domiciliul sau la sediul pe care asociatul l-a comunicat Consiliului Director.

Calitatea de membru se mai poate pierde prin: deces, pierderea capacitatii de exercitiu, dizolvarea si lichidarea asociatului persoana juridica.

ART. 10 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Drepturile membrilor sunt:

 • sa participe la Adunarea Generala a Asociatiei;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere.
 • sa contribuie la elaborarea si realizarea programelor Asociatiei;
 • sa participe si sa prezinte lucrari sau comunicari la sesiunile stiintifice organizate de Asociatie, cu taxe de participare preferentiale;
 • sa aiba acces la materialele documentare elaborate sau obtinute de Asociatie.
 • sa participe la activitatile desfasurate de asociatie;
 • sa fie informati asupra activitatilor asociatiei;
 • sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii asociatiei;
 • sa raspunda personal interpelarilor adresate de organele de conducere ale asociatiei.
 • Obligatiile membrilor sunt:
 • sa participe activ la actiunile asociatiei;
 • sa aiba o conduita etica si deontologica corecta;
 • sa achite pâna la data de 31 martie a fiecarui an cotizatia anuala.
 • sa respecte statutul si celelalte acte emise de asociatie;
 • sa indeplineasca indatoririle stabilite de Consiliul Director;
 • in cazul alegerii si numirii in conducerea asociatiei si asumarii acestei responsabilitati, sa participe in mod regulat la intrunirile
 • organului de conducere respectiv si sa indeplineasca sarcinile functiei de conducere pe care o detine;
 • sa nu desfasoare activitati si sa nu participe la actiuni care compromit sau aduc prejudicii morale si/sau materiale asociatiei;
 • sa comunice Consiliului director, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, domiciliul sau sediul pe care il au, precum si eventuale modificari ale acestor date.

ART. 10 CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti, titluri de valoare.
Resursele patrimoniale ale Asociatiei sunt reprezentate de:

 • taxe de inscriere in Asociatie si cotizatiile membrilor, stabilite si actualizate de catre Consilul director; achitarea lor se va face anual pâna la 31 martie, in conturile filialelor Asociatiei sau direct in contul Asociatiei;
 • donatii, sponsorizari sau legate primite din tara sau strainatate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • venituri realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte;.
 • venituri obtinute din editarea si vânzarea de publicatii proprii, alte venituri obtinute din activitati economice directe;
 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
 • alte venituri prevazute de lege.

Fondurile Asociatiei se pot pastra in conturi bancare. Operatiunile de depunere sau ridicare a banilor se vor face cu respectarea normelor financiare in vigoare.

Donatiile si legatele pot consta in sume de bani, bunuri mobile sau imobile, drepturi de autor, titluri de valoare sau alte drepturi, daca acestea sunt libere de orice sarcina.

Prin exceptie, donatiile cu sarcina pot fi acceptate daca sarcina este in deplina concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei.

Asociatia poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.

Pentru donatiile cu sarcina acceptate astfel de catre Asociatie sau pentru cele oferite cu destinatie specificata in actul de donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul in care a fost utilizata donatia sa, Asociatia punandu-i la dispozitie un raport, la cerere.

Cheltuielile Asociatiei cuprind :

 • cheltuieli aferente activitatilor orientate spre indeplinirea scopului Asociatiei si cheltuieli administrative: corespondenta, telefon, multiplicare, tiparire, formulare, materiale informative, chirie etc.;
 • cheltuieli de reprezentare atât pentru delegatii Asociatiei, cât si pentru invitatii acesteia;
 • cheltuieli de deplasare si cazare a membrilor Asociatiei la sedintele stabilite, in functie de resursele financiare disponibile;
 • alte cheltuieli necesare indeplinirii scopului si obiectivului Asociatiei.

ART. 11 INFIINTAREA DE SOCIETATI COMERCIALE

Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute se pot reinvesti in aceleasi sociatati comerciale sau se vor folosi exclusiv pentru realizarea scopului asociatiei. Adunarea Generala hotaraste destinatia dividendelor prin votul a ¾ dintre membrii cu drept de vot.

ART 12. ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI

Organele de conducere si control ale Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala
 • Consiliul director
 • Cenzorul

ART. 13 ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR. COMPONENTA. ATRIBUTII

Adunarea Generala este formata din ansamblul membrilor, astfel cum sunt definiti de art. 8 din statut.

Adunarea Generala Ordinara se desfasoara anual, de regula in primul trimestru al anului si se convoaca de catre Consiliului director.

Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata la cererea a cel putin 1/3 din membrii Adunarii generale mai sus indicati, care vor prezenta in scris Consiliului chestiunile ce doresc sa fie discutate.

Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 1 luna (o luna) inainte de data de desfasurare.

Adunarea Generala este statutar constituita atunci cand este intrunit un cvorum egal cu cel putin putin 51% din numarul membrilor ei, astfel cum sunt aratati in art. 13 alin. 1 din prezentul Statut. Membri Adunarii Generale au dreptul sa delege in scris, prin act sub semnatura privata, un alt membru sa ii reprezinte si sa le exprime votul in Adunarea Generala. Consiliul director poate stabili ca modalitatea de votare sa se realizeze prin posta electonica sau orice alta modalitate care sa confere si celeritate procesului de votare.

In cazul in care, la prima convocare a adunarii generale nu este intrunit cvorumul mai sus mentionat, se va realiza o noua convocare in termen de cel mult 20 de zile de la data stabilita pentru sedinta la care nu s-a intrunit cvorumul statutar. La aceasta a doua convocare, Adunarea Generala este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin doi dintre membrii sai.
Hotarârile Adunarii se iau cu majoritate simpla de voturi exprimate direct, cu exceptia hotarârii de dizolvare care se adopta de catre 2/3 din numarul total al membrilor Adunarii generale.

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

 • adopta si modifica statutul Asociatiei;
 • alege prin vot direct si secret Consiliul Director;
 • alege Cenzorul sau comisia de cenzori;
 • discuta si adopta programele Asociatiei;
 • decide dizolvarea Asociatiei;
 • aproba demiterea de membri.

ART. 14 COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotarârilor Adunarii Generale si adopta decizii in limitele prezentului statut.

Pentru primul mandat, care incepe la data dobandirii personalitatii juridice de catre asociatie si inceteaza la data organizarii primei Adunari generale a asociatiei, componenta nominala se stabileste in actul constitutiv.

Pentru mandatele ulterioare, care vor avea durata de 3 (trei) ani fiecare si vor putea fi chiar si succesive, membri Consiliului director vor fi alesi de catre Adunarea generala.

Consiliul director este alcatuit din 3 (trei) membri: un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. In acest caz, Consiliul director este statutar constituit in prezenta a 2/3 dintre mebrii sai. Hotarârile Consiliul director se adopta cu majoritatea simpla a voturilor exprimate direct si deschis. In caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.

Prin hotararea Adunarii generale numarul membrilor Consiliului director poate fi marit doar astfel: nu mai putin de 5 (cinci) membri, dar nici mai mult de 7 (sapte) membri. In acest al doilea caz, Consiliul director este statutar constituit in prezenta a 3 (trei) dintre membrii sai.

Hotararile se vor adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate, votul presedintelui este decisiv.
Cu exceptia situatiei in care membrii Consiliului director sunt numiti prin actul constitutiv si statutul Asociatiei, in prima sa sedinta

Consiliul director nou ales de Adunarea Generala isi va desemna prin vot secret: Presedintele, Vicepresedintele si secretarul, urmand sa stabileasca si alte functii si atributii in cazul in care numarul membrilor Consiliului director este mai mare de trei.

Indiferent de data la care se desfasoara Adunarea Generala, mandatele membrilor Consiliului Director incep si se sfârsesc la 1 (intai) ianuarie, cu exceptia primului mandat.

In cazurile in care un membru al Consiliului Director este in imposibilitatea indeplinirii mandatului pâna la 1 ianuarie, noul membru care a fost ales incepe in mod exceptional mandatul inainte de 1 ianuarie, fara ca acest lucru sa fie contabilizat ca mandat suplimentar.

Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare, bianuale sau in sedinte extraordinare, convocate la cererea presedintelui, a vicepresedintelui sau a 2/3 din membrii sai, pe baza unei cereri scrise si motivate.
Sedintele Consiliului director se Convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii.
La sedintele Consiliul Director pot participa ca invitati si alti membri ai Asociatiei, dar fara drept de vot. Participarea altor membrii la sedintele Consiliul Director se poate realiza numai cu acordul Consiliului.

Lucrarile Consiliul director se consemneaza in procese verbale. Activitatea membrilor Consiliul director poate fi retribuita. Retributia se stabileste de catre Adunarea Generala. Pot fi rambursate (in functie de resursele disponibile) cheltuielile de transport si cazare impuse de actiunile Asociatiei.

Atributiile Consiliul Director sunt urmatoarele:

 • convoaca si stabileste ordinea de zi a Adunarilor Generale;
 • prezinta Adunarii Generale un raport privind activitatea sa;
 • elaboreaza programul Asociatiei, il supune aprobarii Adunarii Generale si apoi urmareste indeplinirea acestui program;
 • intocmeste planul anual de activitati si bugetul Asociatiei;
 • organizeaza manifestarile anuale ale Asociatiei;
 • reprezinta Asociatia in relatiile stiintifice, profesionale si administrative cu alte organisme din tara si strainatate;
 • aproba primirea de noi membri;
 • propune Adunarii Generale demiterea membrilor din motive disciplinare;
 • propune membrii Asociatiei pentru schimb de experienta, specializari si burse de studiu in tara si strainatate;
 • initiaza si sprijina editarea unor publicatii periodice/neperiodice;
 • alte atributii prevazute de prezentul statut.

Atributiile Presedintelui Consiliului director sunt:

 • conduce Consiliul director si reprezinta Asociatia in fata oricaror persoane fizice sau juridice, institutiilor si autoritatilor publice, centrale sau locale;
 • convoaca si conduce sedintele Consiliului Director si mediaza situatiile in care exista puncte de vedere diferite;
 • avizeaza si supune aprobarii Consiliului Director proiectele de program prezentate de secretar;
 • vegheaza la respectarea stricta a statutului si programului Asociatiei;
 • semneaza actele emise de Consiliul Director si Adunarea Generala;
 • semneaza actele contabile;
 • este ordonator de credite.

Atributiile Vicepresedintelui Asociatiei sunt:

 • indeplineste indatoririle presedintelui Asociatiei, in absenta acestuia;
 • coordoneaza in plan teritorial activitatea filialelor;
 • este raspunzator pentru corecta gestionare a resurselor financiare ale Asociatiei, face incasari si plati, pastreaza si intocmeste registrele de evidenta a patrimoniului si registrul de incasari si plati;
 • urmareste si notifica plata cotizatiilor;
 • respecta regulamentele si dispozitiile legale in vigoare privind operatiunile cu numerar. Platile si operatiunile bancare in numele Asociatiei se fac sub semnatura presedintelui sau a vicepresedintelui;
 • intocmeste raportul financiar al Asociatiei, pe care il prezinta anual cenzorului (comisiei de cenzori) si Adunarii Generale.

Atributiile Secretarului Asociatiei sunt:

 • coordoneaza realizarea unor programe importante dupa ce acestea au fost avizate de Presedinte si aprobate de Consiliul Director;
 • raspunde de corespondenta, inclusiv on-line a Asociatiei, sub indrumarea si aprobarea presedintelui;
 • coordoneaza desfasurarea activitatii contabile, activitatii juridice a Asociatiei;
 • tine evidenta membrilor sai, arhiva, inclusiv notificarea acestora in vederea achitarii cotizatiei;
 • intocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliul Director si documentele oficiale ale Asociatiei, notifica, convocarea Adunarii Generale, a sedintelor Consiliul Director si tine evidenta prezentei membrilor la sedintele Adunarii sau ale Consiliului.

ART. 15 PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR

Calitatea de membru al Consiliului director se pierde prin demisie adresata Adunarii Generale, care ia act de aceasta sau prin revocare, care se realizeaza de catre Adunarea Generala, in cazul existentei unui prejudiciu moral sau material adus Asociatiei.

ART. 16 DESEMNAREA SI INLOCUIREA CENZORULUI. DURATA MANDATULUI.

Conform art. 27 alin. 1 din OUG nr. 26/2000, controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.

[…]

Indiferent de data la care se desfasoara Adunarea Generala, mandatul cenzorului incepe si se sfârseste la 1 (intai) ianuarie, cu exceptia primului mandat, când se cumuleaza si lunile ramase intre data dobândirii personalitatii juridice si 1 ianuarie 2009, astfel incat durata mandatului va fi mai mare de 4 ani.
Adunarea generala poate hotari inlocuirea cenzorului pe parcursul derularii mandatului, daca cenzorul nu indeplineste sau indeplineste necorespunzator atributiile prevazute in statut.
La expirarea mandatului, adunarea generala hotaraste prelungirea acestuia sau numirea altui cenzor, dupa ce in prealabil i s-a aprobat descarcarea de gestiune.

ART. 17 ATRIBUTIILE CENZORULUI

Atributiile cenzorului sunt:

 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 2. vizeaza raportul intocmit de un vicepresedinte sau ambii vicepresedinti si il prezinta Adunarii Generale;
 3. poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.;
 4. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

ART. 18 ATRIBUTE DE IDENTIFICARE A ASOCIATIEI

Asociatia poate avea emblema si sigiliu propriu, sigla, precum si conturi bancare si cod fiscal. Asociatia va avea propria sa stampila rotunda, având imprimata pe marginea sa circulara denumirea, iar in mijloc sigla acesteia.

ART. 19 FILIALE

Asociatia poate infiinta filiale in tara sau strainatate.

Activitatea filialei este condusa de un presedinte ales prin vot direct si secret al membrilor fondatori si titulari, cu majoritate simpla.

Atributiile acestui presedinte sunt:

 • de a reprezenta in teritoriu Consiliul director si de a urmari participarea membrilor din teritoriu la actiunile ce deriva din programele Asociatiei;
 • de a organiza pe plan local conferinte, simpozioane, in conformitate cu programele Asociatiei;
 • de a mentine legatura permanenta cu Consiliul director;
 • de a conduce si de a urmari activitatea de incasare a cotizatiilor membrilor filialei.

Conform prezentului statut si legislatiei in vigoare Asociatia poate deveni membru al unor asociatii nationale sau internationale care urmaresc scopuri similare cu cele pe care si le-a propus ea insasi prin Statut.

Hotarârile privind aceste asocieri se iau de catre Consiliul Director si se confirma la prima Adunare Generala, cu o majoritate de 2/3 din numarul celor prezenti la Adunarea generala.

ART. 20 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Asociatia se poate dizolva:

 1. de drept
 2. prin hotarare judecatoreasca
 3. prin hotararea Adunarii Generale.

Asociatia se dizolva de drept prin:

 1. implinirea duratei pentru care a fost constituita;
 2. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 4. reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei

Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate cand:

 1. scopul si/sau activitatea asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 2. realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constitut;
 4. asociatia nu a obtinut autorizatia administrativa prealabila necesara.

Asociatia se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale.

Hotarârea de dizolvare se va adopta de catre un cvorum format din 2/3 din membrii fondatori si titulari, cu votul tuturor celor prezenti. Prin aceeasi hotarare mai sus mentionata se vor numi si lichidatorii asociatiei.

In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Lichidarea se face in conditiile stabilite de lege.

ART. 21 DESTINATIA BUNURILOR IN CAZUL DIZOLVARII ASOCIATIEI

In cazul incetarii activitatii, patrimoniul asociatiei va fi transmis unei organizatii non-profit cu scop identic sau asemanator.

Bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

In cazul dizolvarii de drept a asociatiei si in cazul dizolvarii prin hotarare judecatoreasca, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

In cazul dizolvarii prin hotararea Adunarii Generale, Adunarea Generala va hotari asupra procedurii de transmitere a patrimoniului.

ART. 22 DISPOZITII FINALE

Anul fiscal incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.

Modificarea prezentului statut se propune de catre Consiliul Director si se aproba de catre Adunarea Generala, daca sunt prezenti minim 2/3 din membrii Adunarii generale, hotararea fiind adoptata cu votul tuturor celor prezenti in cazul in care numarul membrilor cu drept de vot este 3 (trei). In cazul in care numarul membrilor cu drept de vot prezenti este mai mare de trei, hotararea se adopta cu votul majoratatii simple. In acest ultim caz, in situatia in care exista egalitate, votul presedintelui este decisiv.

Consiliul director va desemna persoana care urmeaza a intreprinde demersurile legale in acest sens.

[…]